Články

Pascal – zápis do souboru

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 29. 11. 2012

Zde je příklad na otevření souboru a zápis do jiného souboru. Jedná se o naprostou jednoduchou kopii obsahu souboru.

Čtení ze souboru a zápis do souboru

Program předpokládá existenci souboru vstup.txt v adresáři C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\. Pokud by soubor neexistoval, program je ukončen běhovou chybou.

Čtení a zápis probíhá po znacích

program ZapisDoSouboru;
uses
  crt;
var
  tVstup,tVystup: text;
  znak: char;
begin
  clrScr;

  assign(tVstup, 'C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\vstup.txt');
  reset(tVstup);
  assign(tVystup, 'C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\vystup.txt');
  rewrite(tVystup);
  while not eof(tVstup) do
  begin
    read(tVstup, znak);
//   write(znak); // kontrolni vypis znaku na obrazovku
    write(tVystup, znak);
  end;
  close(tVstup);
  close(tVystup);

  repeat
  until keyPressed;
end.

Pascal – pole jako parametr procedury

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 24. 11. 2012

Uvedu příklad, jak se může pole předávat jako parametr funkce či procedury, případně být jeho návratovou hodnotou funkce.

Pro tyto účely jsem vytvořila funkci pro načtení pole, proceduru pro výpis pole a dvě procedury či funkce pro kopii pole do pole. Procedury pro kopii pole nejsou nutné, protože Pascal sám umí zkopírovat celé pole do jiného pole pomocí prostého přiřazení. Podmínkou je, že pole musí být shodného typu (viz Pavel Satrapa1). Kopírování přiřazením do proměnné probíhá kopírováním hodnotou. Mně zde funkce či procedury pro kopírování pole poslouží jako jednoduchá ukázka možné manipulace s polem. Všechna předávaná pole musí být shodného typu. Nejlépe je, si pro tento účel založit extra typ pole, a to klíčovým slovem type.

Dokumentace Free Pascal

Aktualizováno: 21. 4. 2020, datum vydání: 20. 11. 2012

Na webu Free Pascalu je k dispozici on-line dokumentace.

Funkce

Popis funkcí je uveden v Run-Time Library (RTL) units reference manual.

Jednotka System

Většina základních funkcí je obsažena v jednotce System. Tato jednotka například obsahuje:

Jednotka SysUtils

V SysUtils najdete např. konverzí funkce ze stringu na číslo.

Pascal – ciferný součet čísla

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 30. 10. 2012

Zadání příkladu

Program vyzve uživatele k zadání celého čísla. Úkolem programu je sečíst cifry čísla a vypsat tento součet. Např. když uživatel zadá „4652“ program vypíše „17“, protože 4 + 6 + 5 + 2 = 17. Zpracování ciferného součtu má být úkolem funkce, které se předá zadané načtené číslo jako parametr.

Řešení ve Free Pascalu

program CifernySoucet;
uses crt;
var n: integer;

function cifernySoucet(cislo: integer): integer;
var cifra, torzo, soucet: integer;
begin
  soucet := 0;
  torzo := cislo;
  repeat
    cifra := torzo mod 10; // dostanu posledni cifru cisla
    soucet := soucet + cifra;
    torzo := torzo div 10; // uriznu posledni cifru cisla
  until torzo = 0;
  cifernySoucet := soucet;
end;

begin
  clrScr;

  write('Zadejte cislo: ');
  read(n);
  writeln('Ciferny soucet cisla ', n, ' je ', cifernySoucet(n), '.');

  repeat
  until keyPressed;
end.

Pascal – délka nejdelšího stejného úseku

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 28. 10. 2012

Zadání příkladu

Program vyzve uživatele k zadání celých kladných čísel. Čísla budou oddělena mezerou (případně enterem). Čísel může být libovolný počet. Čísla budou ukončena nulou. Program zjistí nejdelší shodný úsek posloupnosti čísel a vypíše délku tohoto nejdelšího úseku. Např. pro zadaná čísla „5 7 7 1 1 1 3 3 4 8 7 7 7 7 9 0“ vypíše „4“, protože nejdelší stejný úsek čísel je „7 7 7 7“ a jeho délka je čtyři.

Řešení ve Free Pascalu

program souvislyUsek;
uses crt;
var delkaAkt, delkaNej, cislo, prevCislo: integer;
begin
  clrScr;

  delkaAkt := 0;
  delkaNej := 0;
  prevCislo := 0;

  write('Zadejte kladna cela cisla oddelena mezerou ukoncena nulou: ');
  read(cislo);
  while cislo <> 0 do
  begin
    if cislo = prevCislo then
    begin
      delkaAkt := delkaAkt + 1;
    end
    else // mame novy usek
    begin
      if delkaAkt > delkaNej then
        delkaNej := delkaAkt;
      delkaAkt := 1;
    end;

    prevCislo := cislo;
    read(cislo);
  end;

  // pro pripad, ze by nejdelsi usek byl na konci
  if delkaAkt > delkaNej then
    delkaNej := delkaAkt;

  writeln('Delka nejdelsiho useku je: ', delkaNej);
  repeat until keyPressed;
end.

Pascal – délka nejdelšího rostoucího úseku

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 24. 10. 2012

Zadání příkladu

Program vyzve uživatele k zadání celých kladných čísel. Čísla budou oddělena mezerou (případně enterem). Čísel může být libovolný počet. Čísla budou ukončena nulou. Program zjistí nejdelší rostoucí úsek posloupnosti čísel a vypíše délku tohoto nejdelšího úseku. Např. pro zadaná čísla „5 7 1 3 4 8 7 7 9 0“ vypíše „4“, protože nejdelší rostoucí úsek čísel je „1 3 4 8“ a jeho délka je čtyři.

Řešení ve Free Pascalu

program rostouciUsek;
uses crt;
var delkaAkt, delkaNej, cislo, prevCislo: integer;
begin
  clrScr;

  delkaAkt := 0;
  delkaNej := 0;
  prevCislo := 0;

  write('Zadejte kladna cela cisla oddelena mezerou ukoncena nulou: ');
  read(cislo);
  while cislo <> 0 do
  begin
    if cislo > prevCislo then
    begin
      delkaAkt := delkaAkt + 1;
    end
    else // mame novy usek
    begin
      if delkaAkt > delkaNej then
        delkaNej := delkaAkt;
      delkaAkt := 1;
    end;
    prevCislo := cislo;
    read(cislo);
  end;
  // pro pripad, ze by nejdelsi usek byl na konci
  if delkaAkt > delkaNej then
    delkaNej := delkaAkt;

  writeln('Delka nejdelsiho rostouciho useku je: ', delkaNej);
  repeat until keyPressed;
end.

Pascal – součet čísel oddělených mezerou

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 17. 10. 2012

Zadání příkladu

Program vyzve uživatele k zadání počtu čísel. Následně si vyžádá čísla oddělená mezerou (případně enterem). Čísla sečte a vypíše součet na obrazovku.

Řešení ve Free Pascalu

program soucet;
uses crt;
var suma, n, i, cislo: integer;
begin
  clrscr;
  write('Zadej pocet cislic: ');
  readln(n);
  if n > 0 then
  begin
    suma := 0;
    write('Zadej cislice oddelene mezerou: ');
    for i := 1 to n do
    begin
      read(cislo);
      suma := suma + cislo;
    end;
    writeln('Soucet vsech cisel je: ', suma);
    repeat until keypressed;
  end;
end.

Pascal – maximum z čísel a četnost maxima

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 17. 10. 2012

Zadání příkladu

Program vyzve uživatele k zadání počtu čísel. Následně si vyžádá čísla a zjistí z nich maximální hodnotu a četnost výskytu této maximální hodnoty. Zjištěné údaje vypíše na obrazovku.

Řešení ve Free Pascalu

program maximum;
uses crt;
var max, n, i, cislo, cetnost: integer;
begin
 clrscr; 
 write('Zadej pocet cifer: ');
 readln(n);
 if n > 0 then
 begin
  max := -MAXINT;
  cetnost := 0;
  for i := 1 to n do
  begin
   write('Zadej ', i, '. cislo: ');
   readln(cislo);
   if cislo > max then
   begin
    max := cislo;
    cetnost := 0;
   end;
   if cislo = max then
    cetnost := cetnost + 1;
  end;
  writeln('Maximum ze zadanych cisel je: ', max);
  writeln('Pocet vyskytu maxima (cetnost) je: ', cetnost);
  repeat until keypressed;
 end;
end.

Tipy pro Free Pascal

Aktualizováno: 24. 11. 2019, datum vydání: 16. 10. 2012

Klávesové zkratky

Pohyby kurzoru

Ctrl + šipka (← →)
pohyb kurzoru po slovech
Home
odskok na začátek řádky
End
odskok na konec řádky
PageUp
odskok na začátek stránky (stránkování)
PageDown
odskok na konec stránky (stránkování)
Ctrl + Home
odskok na začátek viditelné obrazovky
Ctrl + End
odskok na konec viditelné obrazovky
Ctrl + PageUp
odskok na začátek celého programu
Ctrl + PageDown
odskok na konec celého programu

Pascal – stáří versus mládí

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 10. 10. 2012

Program podle věku určí, zda je člověk starý či mladý. Berte program s rezervou :).

Jde o jednoduchý příklad pro začátečníky pro procvičení podmínky if a čtení vstupů a výstupů.

Zdrojový kód Free Pascal

program Stari;
var vek: integer;
begin
 write('Zadej vek: ');
 readln(vek);
 if vek < 20 then
  write('Jsi jeste mlady, to se mas.')
 else
  write('Tak to jsi uz pekne stary :-).');
 readln;
end.

Pascal – Druhé maximum

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 17. 11. 2011

Program vypíše v pořadí druhé maximum ze zadaných čísel. Skonční zadáním čísla -999. Pokud jsou některá čísla shodná (např. 5 5 9 9 1 2), vypíše jako druhé maximum číslo 5.

Zdrojový kód Free Pascal

program DruheMaximum;
uses crt;
var cislo, max, max2: Integer;
begin
  clrScr;

  writeln('Program vypise druhe nejvetsi cislo ze zadanych celych cisel. Konec = -999.');
  max := -MAXINT; //-32768
  max2 := max;
  repeat
   write('Zadejte cislo: ');
   readln(cislo);
   if (cislo <> -999) then
   begin
     if (cislo > max) then
     begin
      max2 := max;
      max := cislo;
     end
     else
      if ((cislo < max) and (cislo > max2)) then // cislo je mezi dosavadnim maximem a druhym maximem a neni rovno maximu
        max2 := cislo;
   end;
  until (cislo = -999);
  writeln('Druhe nejvetsi cislo ze zadanych cisel je: ', max2);

  repeat
  until keyPressed;
end.

Pascal – Maximum z čísel

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 17. 11. 2011

Program vytiskne maximum ze zadaných čísel. Po zadání čísla -999 program skončí.

Zdrojový kód Free Pascal

While cyklus

program Maximum;
uses crt;
var cislo, max: integer;
begin
  clrScr;

  writeln('Program vypise maximum ze zadanych celych cisel. Konec = -999.');
  max := -MAXINT; //-32768

  write('Zadejte cislo: ');
  readln(cislo);
  while (cislo <> -999) do
  begin
   if (cislo > max) then
     max := cislo;
   write('Zadejte cislo: ');
   readln(cislo);
  end;
  writeln('Maximum ze zadanych cisel je: ', max);

  repeat
  until keyPressed;
end.

Pascal – Podíl dvou celých čísel

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 14. 11. 2011

Program spočítá podíl dvou celých čísel. Vrátí celočíselný výsledek a k němu zbytek. Dále vrátí reálný výsledek.

Zdrojový kód Free Pascal

program PodilDvouCisel;
uses crt;
var
  a, b, c, zbytek: integer;
  cReal: real;
begin
  clrScr;

  // nacteni vstupu
  writeln('Program pocita celociselny a realny podil dvou celych cisel A a B.');
  write('Zadejte cislo A (delence): ');
  readln(a);
  write('Zadejte cislo B (delitele): ');
  readln(b);

  // vypocet a zobrazeni vystupu
  if (b = 0) then
  begin
   writeln('Nulou nelze delit!');
  end
  else
  begin
   // celociselne deleni
   c := a div b;
   zbytek := a mod b; // zbytek po celociselnem deleni
   writeln('Celociselny podil A div B = ', c);
   writeln('Zbytek po celociselnem deleni A mod B = ', zbytek);
 
   // realne deleni
   cReal := a / b;
   writeln('Realny podil A/B = ', cReal:7:5); // zobrazeni na 5 desetinnych mist
  end;

  repeat
  until keyPressed;
end.

Pascal – Maximum ze tří čísel

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 14. 11. 2011

Program najde maximum ze tří zadaných čísel a vypíše ho.

Zdrojový kód Free Pascal

program MaximumZeTriCisel;
uses Crt;
var a, b, c, max: integer;
begin
  clrScr; 

  writeln('Program pocita maximum ze tri celych cisel.');
  write('Zadejte tri po sobe jdouci cisla oddelena mezerami: ');
  read(a, b, c);

  if a > b then
    max := a
  else
    max := b;

  if c > max then
    max := c;

  write('Maximum ze zadanych cisel je: ', max);

  repeat
  until keyPressed;
end.

Pascal – Ahoj světe!

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 14. 11. 2011

Program vytiskne na obrazovku text „Ahoj světe!“.

Zdrojový kód Free Pascal

program AhojSvete;
uses crt;
begin
  clrScr;
  writeln('Ahoj svete!');
  repeat
  until keyPressed;
end.

Instalace Free Pascalu

Aktualizováno: 12. 11. 2019, datum vydání: 14. 11. 2011

Free Pascal

Download

Free Pascal 2.4.4. si můžete zdarma stáhnout. Vyberete si správnou verzi podle OS a procesoru. Já mám například MS Windows s procesorem Intel, takže jsem vybrala možnost Intel/i386 a Win32, Win64 and WinCE.

Pascal – Prvočísla – Eratosthenovo síto

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 23. 4. 2011

Program vytiskne prvočísla do zadané hodnoty N. Použije se při tom algoritmu tzv. Eratosthenova síta.

Zdrojový kód Free Pascal

program Prvocisla;
uses Crt;
const MAX_N = 10000;
var
  n, i, nasobek: integer;
  sito: array[2..MAX_N] of boolean; // true = je prvocislo, false = neni prvocislo
begin
  clrScr;

  writeln('Program vypise prvocisla do zadane hodnoty N <= ', MAX_N);
  write('Zadejte kladne cele cislo N: ');
  readln(n);

  if (n > 0) and (n <= MAX_N) then
  begin
    for i := 2 to n do
      sito[i] := true; // nastavime vsechna cisla na prvocisla
    for i := 2 to n do
    begin
      if sito[i] then // pokud je prvocislo
      begin
        nasobek := 2 * i;
        while nasobek <= n do
        begin
          sito[nasobek] := false; // nasobky nejsou prvocisla
          nasobek := nasobek + i;
        end;
      end
    end;

    // vytiskneme prvocisla
    write('Prvocisla jsou: ');
    for i := 2 to n do
    begin
      if (sito[i]) then
        write(i, ' ');
    end;
  end;

  repeat
  until keyPressed;
end.

Algoritmy a programovací techniky

Aktualizováno: 6. 11. 2019, datum vydání: 1. 3. 2011

Ke knize jsou zdrojové soubory ke knize! Další materiály: Pavel Töpfer

Toto je základní literatura, podle které se probírá předmět Programování I - NPRG030 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. I já jsem si kdysi touto literaturou prošla :).

Pavel Töpfer: Algoritmy a programovací techniky.

Obsah knihy

 1. Úvod
 2. Několik užitečných pojmů
 3. Složitost algoritmů
 4. Není číslo jako číslo
 5. Základní datové struktury
 6. Ukládání a vyhledávání údajů
 7. Seznamy prvků
 8. Prohledávání do hloubky a do šířky
 9. Práce s grafy
 10. Rozděl a panuj
 11. Třídění údajů
 12. Zpracování aritmetických výrazů
 13. Efektivita rekurzivních algoritmů
 14. Dynamické programování
 15. Techniky návrhu efektivních algoritmů
 16. Seznam programových ukázek
 17. Literatura
 18. Rejstřík

Další články