Rušení nočního klidu

Aktualizováno: 11. 12. 2020, datum vydání: 13. 1. 2019

Definici noční doby najdeme v zákoně č. 258/2000 Sb. § 30–34: Zákon ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Díl 6. se týká ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením. § 34 nám říká, že noční dobou se rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.

Rušení nočního klidu je přestupkem

Rušení nočního klidu je možné považovat za přestupek dle zákona 251/2016 Sb. dle § 5 (1) d), příp. § 5 (2) a). Dle § 5 (3) lze za tento přestupek uložit pokutu do 10 000 Kč. Dle § 5 (6) dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.

Na druhou stranu dle § 7 (1) c) 2. se fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně naruší občanské soužití tak, že jiného nepravdivě obviní z přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 20 000 Kč dle § 7 (4).

Rušení nočního klidu můžete řešit tím, že přivoláte policii, která věc prošetří. Lze se obrátit i na hygienickou stanici, která může provést speciální měření. Limity hluku a vibrací a způsob jejich výpočtu stanovuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Hygienické limity

Základní limity pro vnitřní hluk (uvnitř obytných místností) jsou následující:
vnitřní hluk den (6:00–22:00) noc (22:00–6:00)
základní limit 40 dB 30 dB
pro hluk z hudby, zpěvu a řeči 35 dB 25 dB

Měření probíhá tak, že se měří z noci jedna nehlučnější hodina a ve dne osm nejhlučnějších hodin. Měření probíhá speciálními přístroji – hlukoměry, které jsou docela drahé. Alespoň pro přibližnou představu lze použít např. aplikaci do mobilu Sound Meter.

Orgány ochrany veřejného zdraví neřeší problematiku zvuků působených hlasovým projevem fyzické osoby (s výjimkou veřejné produkce hudby v budově), hlasovým projevem zvířete. Dále krajské hygienické stanice (KHS) neřeší problematiku zvuků vznikající při běžném užívání bytu.

Obce si mohou regulovat dobu nočního klidu prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Např. pro Prahu 8 platí doba nočního klidu od 22.00 do 6.00 hod.

Další informace

Další články