Reklama na internetu – PR články

Datum vydání: 28. 11. 2020

Reklamu upravuje zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Ten např. říká, jaká reklama je či není povolená a jaká reklama je vyloženě zakázaná. Je celkem samozřejmé, že zákon zakazuje pro spotřebitele či děti nebezpečnou reklamu. Mně zde však půjde o zcela běžnou reklamu na neškodné služby či produkty. I zde se můžeme potýkat s některými povinnostmi či omezeními. Konkrétně se zde budu zabývat problematikou reklamních článků či internetové inzerce a tím, na co bychom si měli dát pozor.

Zákon také zavádí tři pojmy:

  • zadavatel (§ 1 odst. 5) – objednává si reklamu,
  • zpracovatel (§ 1 odst. 6) – zpracovává reklamu,
  • šiřitel (§ 1 odst. 7) – šíří veřejně reklamu.

Zakázaná reklama

§ 2 odst. 1 nám říká:

(1) Zakazuje se

  1. reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy,
  2. reklama, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu5); za takovou reklamu se nepovažuje umístění produktu v audiovizuálním díle nebo jiném zvukově obrazovém záznamu, splňuje-li podmínky stanovené jiným právním předpisem3a),3b),
  3. šíření nevyžádané reklamy v listinné podobě, pokud adresáta obtěžuje; za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena,
  4. reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu5b), stanoví-li tak obec svým nařízením vydaným v přenesené působnosti5c), v rozsahu uvedeném v odstavci 5,
  5. šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování,
  6. reklama na hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry.

Dříve byla zakázaná reklama skrytá. Nyní jsem tento odstavec tam již nenašla. Z něho nepřímo dříve vyplývalo, že reklama musela být jasně označena jako reklama.

Srovnávací reklama

§ 2 odst. 2 nám říká:

(2) Srovnávací reklama je přípustná za podmínek stanovených tímto zákonem a občanským zákoníkem.

Srovnávací reklama je blíže popsána v občanském zákoníku např. v § 2976 a § 2980. Srovnávací reklama je považována za nekalou soutěž, která je zakázaná. Při splnění určitých podmínek je srovnávací reklama povolena. Pokud se však chceme vyhnout problémům, je lepší příliš nesrovnávat produkty zadavatele s produkty konkurence.

Reklama formou článků na internetu

Hranice mezi PR článkem a reklamou není vždy zcela zřejmá. PR článek se snaží tvářit jako normální běžný článek a tím ovlivňovat veřejnost. PR článek je reklamní článek, který je napsán buď zadavatelem nebo zpracovatelem. Někdy dochází ke vzájemnému dolaďování obsahu z obou stran. Ne vždy je autor u těchto článků uveden. Na webu se setkáme s označeními typu: PR článek, reklamní sdělení, komerční sdělení, inzerce, reklama apod.

Někdo si nechává zaplatit za napsání PR článku. PR agentury nabízí např. napsání článků blogery. Lidem, kteří píší články na objednávku se říká copywriter. Někdy se naopak platí za zveřejnění článku. Možné jsou i obě varianty, tj. platba za napsání a následné zveřejnění. Někdy může být zveřejnění i zdarma, pokud je článek kvalitní a web tvorbou obsahu získává čtenost.

Další články