Pascal – součet čísel oddělených mezerou

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 17. 10. 2012

Zadání příkladu

Program vyzve uživatele k zadání počtu čísel. Následně si vyžádá čísla oddělená mezerou (případně enterem). Čísla sečte a vypíše součet na obrazovku.

Řešení ve Free Pascalu

program soucet;
uses crt;
var suma, n, i, cislo: integer;
begin
  clrscr;
  write('Zadej pocet cislic: ');
  readln(n);
  if n > 0 then
  begin
    suma := 0;
    write('Zadej cislice oddelene mezerou: ');
    for i := 1 to n do
    begin
      read(cislo);
      suma := suma + cislo;
    end;
    writeln('Soucet vsech cisel je: ', suma);
    repeat until keypressed;
  end;
end.

Spuštění programu

Zadej pocet cislic: 5
Zadej cislice oddelene mezerou: 1 2 -3 7 8
Soucet vsech cisel je: 15

Další články