Pascal – maximum z čísel a četnost maxima

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 17. 10. 2012

Zadání příkladu

Program vyzve uživatele k zadání počtu čísel. Následně si vyžádá čísla a zjistí z nich maximální hodnotu a četnost výskytu této maximální hodnoty. Zjištěné údaje vypíše na obrazovku.

Řešení ve Free Pascalu

program maximum;
uses crt;
var max, n, i, cislo, cetnost: integer;
begin
 clrscr; 
 write('Zadej pocet cifer: ');
 readln(n);
 if n > 0 then
 begin
  max := -MAXINT;
  cetnost := 0;
  for i := 1 to n do
  begin
   write('Zadej ', i, '. cislo: ');
   readln(cislo);
   if cislo > max then
   begin
    max := cislo;
    cetnost := 0;
   end;
   if cislo = max then
    cetnost := cetnost + 1;
  end;
  writeln('Maximum ze zadanych cisel je: ', max);
  writeln('Pocet vyskytu maxima (cetnost) je: ', cetnost);
  repeat until keypressed;
 end;
end.

Spuštění programu

Zadej pocet cifer: 5
Zadej 1. cislo: 3
Zadej 2. cislo: -4
Zadej 3. cislo: 7
Zadej 4. cislo: 7
Zadej 5. cislo: 1
Maximum ze zadanych cisel je: 7
Pocet vyskytu maxima (cetnost) je: 2

Další články