Tipy pro Free Pascal

Aktualizováno: 24. 11. 2019, datum vydání: 16. 10. 2012

Klávesové zkratky

Pohyby kurzoru

Ctrl + šipka (← →)
pohyb kurzoru po slovech
Home
odskok na začátek řádky
End
odskok na konec řádky
PageUp
odskok na začátek stránky (stránkování)
PageDown
odskok na konec stránky (stránkování)
Ctrl + Home
odskok na začátek viditelné obrazovky
Ctrl + End
odskok na konec viditelné obrazovky
Ctrl + PageUp
odskok na začátek celého programu
Ctrl + PageDown
odskok na konec celého programu

Editace textu

Ctrl + Y
výmaz celého řádku
Ctrl + T
výmaz slova
Alt + Backspace
vrácení provedených změn – Undo

Bloky textu

Ctrl + K + T
označení celého slova
Ctrl + K + L
označení celé řádky
Shift + šipka (← ↑ → ↓)
označení textu
Ctrl+ Shift + šipka (← →)
označení textu se skákáním po slovech
Ctrl + K + I
posun bloku doprava – Indent
Ctrl + K + U
posun bloku doleva – Unindent

Editace textu

Shift + Delete
vyjmutí označeného textu a jeho načtení do clipboardu – Cut
Ctrl + Insert
zkopírování označeného textu – Copy
Shift + Insert
vložení zkopírovaného textu – Paste
Ctrl + Delete
vymazání označeného textu – Clear
Insert
změna režimu pro vkládání/přepisování.

Kopírování (resp. přesun) řádků

  1. Home – skočíme na začátek řádky
  2. Shift + šipka dolů (↓) – označíme tak blok textu
  3. Ctrl + Insert – nakopírujeme blok do clipboardu (pro kopii) / Shift + Delete – vyjmutí bloku do clipboadru (pro přesun)
  4. Šipka nahoru či dolů (↑ ↓) – přesuneme kurzor na požadovanou pozici
  5. Shift + Insert – vložíme blok

Tímto postupem se zkopírují v pořádku i koncové entery, odsazení i text.

Kompilace a spuštění programu

Alt + F9
kompilace celého programu – Compile
F9
rychlejší kompilace programu – Make
Ctrl + F9
spuštění programu – Run
F8
krokování programu s přeskakováním – Step over
F7
krokování programu do hloubky – Trace into
F4
spuštění programu a jeho zastavení v místě kurzoru – Goto Cursor
Ctrl + F2
ukončení běhu programu
Ctrl + C
násilné ukončení „nekonečného“ programu
Ctrl + Break
násilné ukončení „nekonečného“ programu – ukončí celé IDE Free Pascal

Ladění

Ctrl + F8
umístění breakpointu (tj. místa, kde se program zastaví) – Breakpoint
Ctrl + F7
sledování obsahu proměnných – Add Watch

Uživatelská obrazovka (výstup programu)

Debug/Output
zobrazí nám výstupní obrazovku programu (obdoba MS-DOS okna)

Obrazovka

F6
přepnutí na další obrazovku – Next

Nastavení tabulátoru

Nastavení velikosti tabulátoru na 2 – volba v menu: Options/Environment/Editor…/Tab size: 2. Změna nastavení se ale obvykle neprojeví okamžitě :(. Výchozí hodnota je nastavena na 8.

Zvětšení písma

Stisknete pravé tlačítko myši na Windows okně (na lištičce aplikace, pomocí které přesouváte okno z místa na místo). Zvolte možnost: Vlastnosti/Písmo/10 × 18. Výchozí hodnota písma je nastavena na 8 × 12.

Nastavení cest

Programy, které byste vytvořili se standardně ukládají do adresáře např. C:\FPC\2.6.0\bin\i386-win32. Toto není ideální. Tento adresář je obvykle pro Váš špatně přístupný a navíc obsahuje i jiné soubory než jen ty Vaše prográmky. Data (Vaše programy) by od instalačních souborů Free Pascalu měla být uložena pokud možno někde jinde – ve Vašich dokumentech apod.

Změnu adresáře docílíte volbou: File/Chante dir… Je třeba se proklikat (dvě tečky .. znamenají adresář v hierarchii o stupeň vyšší) do příslušného Vašeho adresáře. Cesta bude začínat např. C:\Users\Vase uzivatelske jmeno\Documents\… Bohužel Free Pascal si toto nastavení pamatuje pouze až do zavření aplikace Free Pascal. Při opětovném spuštění Free Pascalu se opět snaží ukládat soubory do i386-win32.

Windows clipboard

Free Pascal nepoužívá clipboard (schránku) Windows. Proto nelze jednoduše přesouvat data ze schránky Windows do editoru Pascalu. Nefungují ani dnes již klasické klávesové zkratky Ctrl + C a Ctrl + V, jak jsme zvyklí. Editor Pascalu existoval ještě v době, kdy Windows byly teprve v plenkách. Proto pro manipulaci s textem se používají jiné zkratky Ctrl + Insert (pro Copy) a Shift + Insert (pro Paste). Navíc tyto příkazy fungují pouze v rámci editoru Pascalu.

Pokud chcete zkopírovat nějaký text z Windows do editoru Pascalu, je třeba ve Windows text hodit do schránky pomocí standardního Ctrl + C a ve Free Pascalu následně text vložit příkazem z menu Edit/Paste from Windows. Obdobně lze využít i příkaz Copy to Windows pro zkopírování textu z Free Pascalu do Windows schránky.

Příkaz Edit/Show clipboard ukazuje obsah schránky.

Další informace

Další články