Učebnice jazyka Java

Aktualizováno: 6. 11. 2019, datum vydání: 1. 3. 2011

Ke knize jsou zdrojové soubory!

Kniha Učebnice jazyka Java nám byla pro začátky doporučena učitelem Javy na ČVUT, a byl to opravdu dobrý výběr. Pavel Herout vysvětluje Javu na jednoduchých příkladech, takže by měla být srozumitelná i opravdovým začátečníkům. Cvičení v knize už tak jednoduchá nejsou :-). Tuto knihu DOPORUČUJI!

Pokud máte problémy a nevíte, jak Javu spustit, tak odpověď byste měli nalézt v mých poznámkách u knihy Java pro zelenáče.

Některé příklady z knihy

Pavel Herout: Učebnice jazyka Java:

Obsah knihy:

 1. Předmluva k aktuálnímu vydání
 2. Úvod k prvnímu vydání z roku 2000
 3. Základní pojmy
 4. Základní dovednosti v Javě
 5. Terminálový vstup a výstup
 6. Řídící struktury
 7. Metody
 8. Pole
 9. Třídy a objekty - základní dovednosti
 10. Řetězce a znaky
 11. Třídy a objekty - pokračování
 12. Dědičnost
 13. Balíky
 14. Rozhraní (interface)
 15. Polymorfizmus
 16. Vnořené třídy
 17. Výjimky
 18. Adresáře a soubory
 19. Čtení ze vstupů a výpis na výstupy
 20. Systémové akce
 21. Vlákna
 22. Literatura
 23. Rejstřík

Zde je podrobný obsah:

 1. Předmluva k aktuálnímu vydání
 2. Úvod k prvnímu vydání z roku 2000
  • Typografické a syntaktické konvence
 3. Základní pojmy
  • Trocha historie nikoho nezabije
  • Způsob zpracování programu v Javě
  • Různé typy programů
  • Vývojové nástroje a jejich verze
   • Vývoj a verze JDK
  • Používané pojmy
   • Java Core API
   • Java Platforma
   • Technologie hot-spot a JIT kompilátor
  • Co byste měli vědět, než skutečně začnete programovat
   • Jak přeložit a spustit program
   • Běžné problémy
 4. Základní dovednosti v Javě
  • Komentáře
  • Způsob zápisu identifikátorů
  • Anotace
  • Hlavní program
  • Základní datové typy
   • Celočíselné typy a jejich konstanty
   • Znakový typ a jeho konstanty
   • Řetězcové konstanty (literály)
   • Logický typ a jeho konstanty
   • Reálné datové typy a jejich konstanty
  • Deklarace proměnných
   • Deklarace proměnných s konstantní hodnotou
   • Deklarace výčtového typu
  • Operátor přiřazení
  • Operátor přetypování
   • Rozšiřující konverze
   • Zužující konverze
   • Rozšiřující konverze se ztrátou přesnosti
  • Aritmetické výrazy
   • Unární operátory
   • Binární operátory
   • Přiřazovací operátory
  • Relační operátory
   • Zkrácené vyhodnocování logických součtů a součinů
   • Úplné vyhodnocování logických součtů a součinů
  • Bitové operace
   • Bitový součin
   • Bitový součet
   • Negace bit po bitu
   • Bitový exkluzivní součet
   • Operace bitového posunu doleva
   • Operace bitového posunu doprava znaménkově
   • Operace bitového posunu doprava neznaménkově
  • Priority vyhodnocování operátorů
 5. Terminálový vstup a výstup
  • Formátovaný výstupu pomocí System.out.print()
  • Komplexní řešení výstupu
   • Výpis celého čísla v desítkové soustavě
   • Výpis celého čísla v jiných soustavách
   • Výpis znaku
   • Výpis reálného čísla
   • Výpis řetězce
  • Formátovaný vstup
   • Základní způsoby čtení
  • Problém vyprázdnění vstupu
 6. Řídící struktury
  • Příkaz if a příkaz if-else
   • Neúplná podmínka
   • Úplná podmínka
  • Podmíněný výraz - ternární operátor
  • Návěští
  • Příkazy break a continue
  • Iterační příkazy - cykly
   • Příkaz while
   • Příkaz do-while
   • Příkaz for
  • Příkaz switch
  • Příkaz return
 7. Metody
  • Deklarace metody
  • Metoda bez parametrů
  • Metoda bez návratového typu - procedura
   • Procedura bez parametrů
  • Metoda s více parametry různých typů
  • Rekurzivní metody
  • Konverze skutečných parametrů a návratové hodnoty metody
  • Způsoby předávání skutečných parametrů metod
  • Přetížené metody
  • Místa deklarací metody
  • Proměnné z pohledu místa deklarace
   • Nelokální proměnné - "globální" proměnné
   • Proměnné metod - lokální proměnné
   • Zastínění nelokálních proměnných lokálními
 8. Pole
  • Pojem referenční datový dyp
  • Deklarace pole
  • Délka pole
  • Inicializované pole
  • Speciality při práci s poli
   • Průchod všemi prvky pole
   • Výpis celého pole najednou
   • Seřazení pole
  • Dvourozměrné pole
   • Inicializace dvourozměrného pole
  • Trojrozměrná pole
  • Více rozměrů v jednorozměrném poli
 9. Třídy a objekty - základní dovednosti
  • Deklarace třídy
  • Vytvoření objektu
  • Přímý přístup k datům objektu
  • Práce s metodami
  • Konstruktory
   • Implicitní konstuktor
  • Využití this pro přístup k proměnným
  • Přetížení metod a konstuktorů
  • Využití this pro přístup ke konstruktoru
  • Volání metod jinými metodami téže třídy nebo konstuktorem
  • Použití proměnné třídy v objektech
  • Použití statických metod v objektech
   • Použití statických metod ze třídy z Java Core API
   • Použití statické metody z téže třídy
  • Inicializace proměnných třídy
  • Rušení objektů
  • Ukončení práce s objekty
 10. Řetězce a znaky
  • Vytvoření řetězce
   • Inicializované pole řetězců
  • Pole s celými řetězci
   • Porovnávání
   • Převody na malá či velká písmena
   • Spojení řetězců
   • Náhrada všech znaků v řetězci
  • Práce s částí řetězce
   • Získání části řetězce
   • Práce se začátkem a koncem řetězce
   • Oříznutí bílých znaků na okrajích
  • Práce s jednotlivými znaky řetězce
   • Získání znaku
   • Hledání znaku
  • Konverze základních datových typů na řetězec
   • Tisk do řetězce
  • Konverze řetězce na základní datové typy
  • Vyvolání více metod jedním příkazem
  • Dělení řetězce na části pomocí split()
   • Základní použití
   • Použití regulárních výrazů
  • Metoda toStrint()
  • Třída StringBuffer
   • Vytvoření instance
   • Délka řetězce
   • Změny celého řetězce
   • Změny části řetězce
   • Konverze na String
  • Třída Character - práce s jednotlivými znaky
   • Rozpoznávání druhu znaků
   • Změna velikosti písmene
   • Převod jednotlivých znaků na čísla
 11. Třídy a objekty - pokračování
  • Modifikátory deklarace třídy
   • Třídy s modifikátorem public
  • Kompozice objektů
  • Autorizovaný přístup k datům
  • Pole objektů
   • Pole objektů obalovacích tříd a automatické převody
  • Předávání skutečných parametrů metodám
   • Předávání primitivních datových typů
   • Předávání objektů
   • Předávání polí jako skutečných parametrů metodám
   • Předávání vícerozměrných polí metodám
 12. Dědičnost
  • Úvodní poznámky
  • Realizace dědičnosti
  • Problémy s neimplicitními konstuktory rodičovské třídy
  • Nechceme, aby bylo možné metodu překrýt - abstraktní metody a třídy
  • Nechceme, aby bylo možné metodu zdědit - finální třídy
  • Překrytí proměnné
  • Základem je Object
   • Metoda clone()
   • Metoda equals()
   • Metoda hashCode()
   • Metoda getClass()
 13. Balíky
  • Import balíků
   • Statický import balíků
  • Vytvoření balíků
   • Celosvětově platná konvence pro pojmenování
  • Přístupová práva
   • Specifikátor private
   • Specifikátor protected
   • Specifikátor public
   • Specifikátor neuveden (je "přátelský")
  • Při dědění nelze zeslabit přístupová práva
 14. Rozhraní (interface)
  • Konstrukce rozhraní
  • Použití jednoho rozhraní
  • Použití rozhraní jako typu referenční proměnné
  • Implementace více rozhraní jednou třídou
  • Instance rozhraní může využívat jen metody rozhraní
  • Implementované rozhraní se dědí beze změny
  • Dědění třídy a současná implementace rozraní
  • Dědění rozhraní a konstanty rozhraní
  • Využití operátoru instanceof
 15. Polymorfizmus
  • Využití abstraktní třídy
  • Použití neabstraktních tříd
  • Použití rozhraní
 16. Vnořené třídy
  • Vnitřní třídy
   • Implementace rozhraní pomocí metody využívající vnitřní třídu
   • Implementace rozhraní pomocí metody využívající vnitřní anonymní vnitřní třidu
   • Proměnná typu rozhraní využívající anonymní vnitřní třídu
   • Vnitřní třída je vytvořená děděním
 17. Výjimky
  • Možné druhy výjimek
   • Třída Error
   • Třída RuntimeException
   • Třída Exception
  • Způsoby ošetření výjimky
   • Předání výjimky výše - deklarace výjimky
   • Kompletní ošetření výjimky
   • Ošetření výjimky a následné předání výše
   • Naprosto nejhorší reakce na výjimku
   • Rozumná reakce na výjimku
   • Výpis výjimky do okénka
  • Seskupování výjimek
   • Postupná selekce výjimek
  • Vyvolání výjimky
  • Vytvoření a použití vlastní výjimky
  • Konstrukce try-catch-finally
   • Konstrukce try-finally
 18. Adresáře a soubory
  • Nezávislost na operačním systému
  • Vytvoření instance třídy File
  • Vytvoření souboru nebo adresáře
  • Práce se souborem nebo adresářem
  • Výpis adresáře
   • Selektivní výpis adresáře
 19. Čtení ze vstupů a výpis na výstupy
  • Proudy znaků a proudy bajtů
  • Dva různé typy tříd zděděných od základních tříd
   • Třídy pro práci se zařízeními
   • Třídy vlastností (filtrů)
  • Čtení ze souboru a zápis do souboru
   • Vstupy a výstupy znaků
   • Vstupy a výstupy bajtů
   • Další dovednosti se soubory
   • Bezpečné zavírání souborů a řešení výjimek
  • Třídy vlastností
   • Vlastnost: bufferování
   • Vlastnost: čtení po řádcích
   • Vlastnost: výběrové čtení po řádcích
   • Vlastnost: vrácení přečteného znaku
   • Vlastnost: formátování výstupu
   • Vlastnost: formátování výstupu s řádkovým bufferováním
   • Formátovaný vstup pomocí Scanner
   • Formátovaný vstup pomocí FileReader
   • Vlastnost: neformátovaný vstup a výstup základních datových typů
   • Seskupování vlastností
  • Vstup a výstup do paměti
  • Vstup a výstup do roury
  • Soubory s přímým přístupem
 20. Systémové akce
  • Parametry příkazové řádky
  • Systémové atributy a zdroje
   • Standardní vstupní a výstupní proudy
   • Systémové vlastnosti
  • Užitečné metody ze třídy System
   • Informace o čase
   • Spuštění garbage collectoru
   • Zjištění velikosti dostupné paměti
   • Spuštění finalizeru
   • Násilné ukončení programu
 21. Vlákna
  • Třída Thread
  • Spolupráce dvou vláken
   • Vlákna se pravidelně střídají
   • Vlákna se střídají nepravidelně
  • Stavy vlákna a plánovací algoritmus
   • Stavy vlákna
   • Priority vlákna
   • Sdílení času
   • Praktické ověření plánování a priorit
  • Rozhraní Runnable
  • Čekání na vstup či výstup
  • Synchronizace vláken
   • Vlákno čeká trpělivě na konec jiného vlákna
   • Vlákno čeká netrpělivě na konec jiného vlákna
   • Vlákno ukončí předčasně jiné vlákno
   • Vlákno je násilně probuzeno
   • Kritické sekce - synchronizované metody
   • Kritické sekce - synchronizované bloky
   • Synchronizace časové posloupnosti vláken
  • Další informace o vláknech
   • Problematika hladovění a uváznutí
   • Skupiny vláken
   • Vlákna typu démon
 22. Literatura
 23. Rejstřík

Též by měla být dobrá pro začátečníky kniha Java 7 - výukový kurz.

Další články