IT a programování

Akordeon - basová ruka

Zrcadlový nákres „z pohledu“ harmonikáře

Tento nákres v učebnicích nenajdete, ale připadá mi pro harmonikáře praktičtější. Jde o pohled na basy “z vnitřku harmoniky”, tj. zezadu. Rozložení a posuny odpovídají pohybům prstů harmonikáře. Vidíte bas na nákresu vpravo, tak se posunete prstem levé ruky vpravo. Je bas vlevo, jdete prsty vlevo…

Basová ruka na akordeonu - zrcadlově

pokračování…

Inkscape - výplň objektu vzorkem

Vytvoření vzorku (pattern)

Pokud chceme vyplnit nějaký objekt v Inkscape vlastním vzorkem, tak si vzorek nejprve musíme zvlášť vytvořit. Doporučuji vytvoření v samostatné vrstvě. Uděláme si tam třeba mřížku. Pokud chceme zachovat původní zdrojový obrázek mřížky, tak je následně vhodné ještě udělat duplikaci vrstvy, ve které máme umístěn vzorek.

V duplikované vrstvě vybereme celý vzorek a zvolíme volbu Objekt » Vzorek » Objekty na vzorek. Inkscape se vzorkem pracuje samostatně a udělá si z něj “speciální objekt”, který lze dále různě ještě deformovat a nastavovat nástrojem Node Tool. (Pozn.: Vzorek lze přeměnit zpět na objekty pomocí volby Objekt » Vzorek » Vzorek na objekty.)

pokračování…

LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)

Pro testování aplikací v PHP na Window je vhodné mít na svém lokálním PC rozchozen lokální server. Pokud nechcete konfigurovat a instalovat zvlášť Linux, Apache, MySQL a PHP, lze využít například tyto již hotové servery:

Tyto aplikace po své instalaci sami obsahují operační systém Linux, webový server Apache, databázi MySQL a programovací jazyk PHP.

PHP - matematický formát čísla

Potřebovala jsem funkci, která mi vrátí číslo v matematickém formátu vhodném například pro zápis do matematických vzorců ve formátu HTML.

Vytvořila jsem si pro tento účel funkci, která přidá oddělovače tisíců, desetinnou tečku čísla float nahradí desetinnou čárkou a dále ponechá příslušná desetinná místa aniž by stanovila či měnila jejich počet.

Pro tento účel mi nestačila PHP funkce number_format, protože vyžaduje určitý počet desetinných míst, pokud mají být vyplněny další parametry. Navíc i kdych ve funkci number_format použila určitý pevný počet míst a přebytečné nuly zprava „vyhodila“, tak bych mohla mít například problém s malými čísly, které by mohly díky této úpravě vyjít 0. A kdyby to bylo ve jmenovateli, tak 0 ve jmenovateli být nesmí a byl by to problém.

Matematický formát čísla do vzorců v HTML

function mathFormat($number) {	
	if (is_numeric($number)) {
		if (strpos($number, '.') !== FALSE) {
			list($celaCast, $desetinnaCast) = explode('.', $number);
			$celaCast = number_format($celaCast, 0, ',', ' ');
			$number = $celaCast.','.$desetinnaCast;
		} else {
			$number = number_format($number, 0, ',', ' ');
		}
		$number = str_replace(' ', ' ', $number);
		$number = '<span style="white-space: nowrap;">'.$number.'</span>';
		return $number;			
	} else {
		return FALSE;
	}			
}

pokračování…

PHP - celá a desetinná část čísla

Následující funkce rozdělí číslo ve formátu integer či float na desetinnou část a celou část. Pokud je číslo záporné, tak funkce vrací zápornou desetinnou část. Udělala jsem to z důvodu, aby v případě součtu celé a desetinné části vzniklo původní číslo.

Použitá PHP funkce floor zaokrouhluje dolu, funkce ceil zaokrouhluje nahoru. Jenže pro záporná čísla se tyto funkce chovají tak, jak my zrovna nepotřebujeme, proto nelze jednoduše použít pouze zaokrouhlení dolů! Je zapotřebí zkombinovat patřičně floor s ceil.

Celá a desetinná část čísla

function desetinnaCast($number) {
	if ($number > 0) {
		return $number - floor($number); // 3.14 - 3 = 0.14
	} else {
		return $number - ceil($number) ; // -3.14 - (-3) = -0.14
	}    
}

function celaCast($number) {
	if ($number > 0) {
		return floor($number); // 3.14 => 3
	} else {
		return ceil($number); // -3.14 => -3
	}
}

pokračování…

PHP - název volaného skriptu

Zde je funkce getScriptName(), která vrátí aktuální volaný skript. Ve funkcích se využívá PHP funkcí strrchr(), která najde poslední výskyt lomítka a vrací string od lomítka včetně dál. Dále se využívá funkce substr(), která nám vrátí string už bez počátečního lomítka. Proměnná $_SERVER["SCRIPT_NAME"] je vrácená serverem a její hodnota je například vidět ve výpise proměnných po volání funkce phpinfo().

Zdrojový kód

/* např. pro $path = '/www/public/index.html'; funkce vrátí "index.html" */
function getFileName($path) {	
	return substr(strrchr($path, "/"), 1);
}

/* funkce vrací název souboru aktuálního skriptu */
function getScriptName() {
	return getFileName($_SERVER["SCRIPT_NAME"]);
}

Poměry stran obrazovek

Nejpoužívanější poměr obrazovek 16 : 9

V dnešní době je nejrozšířenějším formátem displejů poměr hran 16 : 9. Hojně zastoupený poměr 8 : 5 je vlastně poměr 16 : 10. Tyto a další poměry se vyskytuje v různých velikostech. Součtem zastoupení obrazovek rozmanitých formátů jsem ze statistiky dostupné na serveru ranging.cz získala souhrnné údaje pro červenec za období od 1. 7. 2013 do 7. 7. 2013. Do kontingenčního grafu jsem zahrnula pouze ty hodnoty, jejichž výskyt byl větší nebo roven 1 %.

Poměry obrazovek

pokračování…

Články na této stránce: